การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)- ข้อมูลทั่วไปการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

 

[O4] :: แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
[O5] :: ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
[O6] :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
               พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
               พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544

               พรบ.สภาครูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
               พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาฯ

                 
บทบาทหน้าที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            
ตรวจเงินแผ่นดิน
            เกณฑ์การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
             ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
            พรบ-การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542
              พรบ-การศึกษาแห่งชาติ-ฉ.2-พ.ศ.2545
              การศึกษภาคบังคับ-พ.ศ.2545
              พรบ-คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546
             พรบ-ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553
             ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-การแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2561


[O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[O9] :: Social Network
[O10] :: แผนปฏิบัติการประจำปี
[O11] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส
[O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
[O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน
[O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
[O17] :: E-Service
[O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
             โครงการประเมิน ITA  ปีการศึกษา 2563
              
โครงการประเมิน ITA  ปีการศึกษา 2564

             แต่งตั้งภาคี 4 ฝ่าย 
             คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา 
1    2   3


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ตำบล บ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160

E-mail : admin@tupud.ac.th เบอร์ติดต่อ : 042 281 279

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.tupud.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่