กลยุทธ์- ข้อมูลทั่วไปกลยุทธ์

 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : (OBECQA)และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : TQA


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ตำบล บ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160

E-mail : admin@tupud.ac.th เบอร์ติดต่อ : 042 281 279

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.tupud.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่